در صورت هر گونه اختلاف (اقلام باز و اختلاف در سرفصل و ...) فقط در سامانه پیشخوان تیکت بزنید. تلفن دیگری پاسخگوی شما نخواهد بود

نام کاربری

کلمه عبور

نتیجه

بعد از تایید صورتمجلس تمبر مالیاتی دریافتی از خزانه نیاز به ثبت هیچگونه سندی در سیبا و غیره نــــــــمی باشد

جهت فروش تمبر مالیاتی در سامانه خزانه منوی فروش ثبت گردد و در 12150105 سیبا ماشین شود - همانند سفته