نیازی به ثبت فروش تمبر مالیاتی نمی باشد و فقط مانده پایان وقت تمبر مالیاتی را در منوی موجودی پایان وقت ثبت نمایید
بعد از تایید صورتمجلس تمبر مالیاتی دریافتی از خزانه نیاز به ثبت هیچگونه سندی در سیبا و غیره نــــــــمی باشد
مبلغ فروش تمبر مالیاتی در 12150105 ماشین شود

نام کاربری

کلمه عبور

نتیجه